تماس با ما

آدرس: تهران - بزرگراه شهید چمران، بزرگراه یادگار امام(ره)، بعد از خروجی اوین درکه، پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت پژوهشی، مدیریت گروه نشریات علمی