1.

ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

دوره 7، بهار 1397 (22)، فروردین 1397، صفحه 43-37
علی سیدین؛ مهدی کارچانی

2.

کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی

دوره 9، شماره 30، فروردین 1399، صفحه 133-138
علی سیدین؛ مهدی کارچانی

3.

گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

دوره 5، زمستان 1395 (17)، آبان 1397، صفحه 161-183
پژوهشگاه قوه قضاییه